Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 3

Lịch công tác tháng 3


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINHA 

 

Số: 03/TB-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày  01  tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 3/2012:

- Tham gia thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2011 - 2012 (Lớp 5).

- Tham dự hội nghị tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tiểu học.

 - Tham dự  thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp Tiểu học.

- Tham dự  giao lưu Toán - Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện.

- Dự tập huấn thiết kế bài giảng Elearning do PGD tổ chức.

- Tổ chức ngày hội thiếu niên vui khỏe vào ngày kỷ niệm Thành LậpĐoàn TNCS 26-3.

- Tìm hiểu “Lịch sử - Văn hoá thời Trần” trên đất Đông Triều.

- Dự Hội nhị trực tuyến “Đổi mới phương pháp dạy học” cấp  TH do Phòng giáo dục Đông Triều tổ chức.

- Tham dự Hội thảo  “Xanh hoá trường học”. 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/3

- Thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2011 - 2012 (Lớp 5 )

- Tổ CNTT + GV ôn đội tuyển .

01 – 04/3

-Dự  hội nghị tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tiểu học

- Chuyên môn

03/3

-Dự Hội nghị Hiệu trưởng giao ban công tác tháng 3/2012

Hiệu trưởng

 

05 – 10/3

-Dự tập huấn thiết kế bài giảng Elearning các trường MN, TH, THCS

- Tổ CNTT+ GVcốt cán

10/3

- Học sinh lớp 5, thi viết chữ và trình bày bài đẹp Tiểu học cấp huyện.

- Chuyên môn

12 – 13/3

- Dự hội nghị trực tuyến “Đổi mới phương pháp dạy học” cấp MN, TH, THCS

 

Toàn trường

14 – 17

- Tập huấn điều khiển, vận hành, cập nhật dữ liệu lên Web dongtrieu.edu.vn

- CNTH + quản trị mạng.

15/3

-Tổ chức  thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2011 – 2012 cấp Tiểu học học sinh từ lớp 1-lớp 5

- Toàn trường

15 – 19/3

Chỉ đạo  kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho học sinh tham gia  giao lưa toán tiếng việt tuổi thơ.

- Chuyên môn ( Thạo )

17/3

- Tổ chức cho học sinh đi tham gia giao lưu Toán – Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện

- Chuyên môn Tiểu học

22 – 23/3

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe.

BGH + Đoàn TN+ TPT Đội

26/3

Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

BGH + Đoàn TN+ TPT Đội

27/3-28/3

-Chuẩn bị các điều kiện cho hội thảohội  “Xanh hoá trường học”.

- BGH + Toàn bộ giáo viên , học sinh

29/3

- Dự Chuyên đề “Lịch sử - Văn hoá thời Trần” trên đất Đông Triều

- BGH

 

 Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- PGD, UBND xã (b/c);                                                                                             (Đã ký)    

- Các bộ phận đoàn TN, CĐ, Đội tn (c/đ);                                                                       

- Các tổ CM;

 - Lưu: VP.                                                                                                                                     

 

                                                                                                          

        

                                                                                                   Đỗ Hồng Lĩnh