Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 12 năm 2015

Lịch công tác tháng 12 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 12/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

 

 

*Trọng tâm tháng 12 năm 2015

       - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội NDVN và ngày Quốc phòng toàn dân.

      - Thực hiện trương trình tuần 15 đến hết tuần 18, tổ chức kiểm tra cuối kỳ I.

        - Tổ chức thi cấp trường: Tiếng Anh trên mạng Internet,  VCĐ và trình bày bài đẹp..

 

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

2/12

Dự Hội nghị giao ban hiệu trưởng

Hiệu trưởng

3

Lập danh sách phòng thi, kiểm tra các điều kiện thi Tiếng Anh trên mạng Internet

TT văn phòng

3-10

Triển khai bài TD buổi sáng, TD giữa giờ, bài võ cổ truyền

TPT

4

Sáng: Dự chuyên đề dạy học theo mô hình VNEN và dạy học theo tài liệu TV1 - CGD.

Chiều: Họp hội đồng thi giải Tiếng Anh trên mạng Internet

     Họp hội đồng sư phạm nhà trường

PHT, TT tổ 1, 2-3

 

HĐ thi

HĐ GD

5-6

Tổ chức thi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường

BTC, HĐ coi thi

11-15

Duyệt đề kiểm tra cuối học kỳ I

Hiệu trưởng

8-10

Kiểm tra toàn diện 3 đ/c.

Ban KT nội bộ

16-17

Tham dự Hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều".

Hiệu trưởng

17

Chấm sơ khảo bài thi viết, vẽ và ảnh về an toàn giao thông dành cho HS năm 2015. Dự chuyên đề VNEN lớp 4.

Phó hiệu trưởng

21

Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ CBCC năm 2015

Văn phòng

22

RCV  Tìm hiểu truyền thống quân đội nhân dân. Chấm lớp sạch, lớp đẹp.

Phó hiệu trưởng, TPTĐ

23-24

Tổ chức thi kiểm tra cuối học kỳ I

Hội đồng coi, chấm thi

25

Tổ chức thi giải toán bằng Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường

BTC, HĐ coi thi

28

- Đánh giá viên chức năm 2015

 

Hiệu trưởng

31

Kiểm tra thu chi ngân sách năm 2015 và ghi học bạ học sinh

Ban KT nội bộ

1-31

- Tổ chức dạy học từ tuần 15 đến tuần 18

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thủy đậu, HIV-AIDS, bệnh học đường

- Tổng vệ sinh trường lớp.

- Phó hiệu trưởng

- Y tế, TPT

 

- Phó hiệu trưởng

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến