Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINHA

 

                Số: 12/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

       Đông Triều, ngày 3  tháng 12  năm 2012

 THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 12/2012

 

 

 

*Trọng tâm tháng 12 năm 2012 : Thi Đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thực hiện chương trình tuần 16 đến hết tuần 19.

- Tổ chøc c¸c chuyªn ®Ò cÊp tr­êng do c¸c tæ chuyªn m«n ®¶m nhiÖm.

- Kiểm tra toàn diện 7 giáo viên.

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet.

- Tổ chức cho học sinh luyện tập để tham gia giao lưu tiếng Anh bậc tiểu học do PGD tổ chức.

-Tiếp tục cho học sinh ôn luyên tham gia cuộc thi IOE và giải toán qua mạng Internet.

-Tiếp tục tổ chức ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi cuối kỳ I vào tuần 3 và 4.

-Tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia cuộc thi vẽ chiếc ô tô mơ ước và tìm hiểu truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam qua báo ảnh Khối lớp 1+2+3 và hình thức thi rung chuông vàng khối 4+5.

- Kiểm kê tài sản – báo cáo thu chi tài chính cuối năm 2012.

- Đánh giá phân loại cán bộ công nhân viên chức cuối năm .

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

3/12

Họp giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tháng 12 tại Phòng GD&DDT huyện Đông Triều

Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi toán  trên mạng  từ tuần 1.  

Hiệu trưởng

 

Các phó hiệu trưởng

7/12

Tổ chức tìm hiểu công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em tại trường

Toàn trường + Học sinh lớp 3+4.

8/12

Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu trong buổi học thứ  hai, sử dụng đồ dùng trong dạy và học môn toán khối 1+2.+3.

Tổ chức chuyên đề Môn tập làm văn lớp5

Đồng chí Đào Thị Tình khối 3

Nguyễn Thị Thùy Dương Lớp 1.

GV toàn trường dự và đánh giá rút kinh nghiệm.

8/12

Tổ chức thi điền kinh

Học sinh khối 4 và 5

14/12

Tập huấn sử dụng website

CB CNTT

15/12

 - Dạy tự nhiên xã hội khối 4+5 tích hợp với giáo dục môi trường và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

-Dạy học sinh phát âm chuẩn và đọc liền mạch trong tiết tập đọc Khối2.

- Dạy học sinh thực hành môn mỹ thuật

 Trần Thị Biển ( L4)

Nguyễn Thị Ngoan K 2,

GV toàn trường dự và đánh giá rút kinh nghiệm.

Đ/C Trang giáo viên Mỹ Thuật.

15-16/12

Tổ chức thi tiếng Anh trên Internet cấp trường

Học sinh khối 3-4-5

15/12- 30/12

-Tổ chức thi giữ vở sạch viết chữ đẹp.

-Tiến hành thanh tra toàn diện các giáo viên tại các tổ chuyên môn,

Học sinh toàn trường

-BGH.

21/12

Tổ chức  chấm báo ảnh của khối 1+2+3

Đại diện BGH-TPT Đội và các giáo viên chủ nhiệm

22/12

Tổ chức thi rung chuông vàng tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt nam và các kiến thức toán, khoa học trong chương trình 4+5.

Đại diện BGH-TPT Đội và các giáo viên chủ nhiệm

23-26

Tiếp tục ôn tập kiến thức để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi cuối kỳ 1

Giáo viên tổng hợp hướng dẫn học sinh ôn tập .

27 - 28

Tổ chức thi giữa kỳ 1 cho học sinh khối 1-5 theo lịch của Phòng Giáo dục

Tổ chức chấm thi theo qui định.

Toàn tường tham gia làm thi Giáo viên dạy các môn học  toàn trường .

30-12

Tổng hợp điểm thi – Báo cáo kết quả chất lượng học tập của học sinh và kết quả thanh tra toàn diện giáo viên.

Các tổ chuyên môn

BGH

31-12

-Tập hợp kết quả đánh giá phân loại cán bộ công nhân viên chức năm 2012

 -Thông báo công khai tài sản – tài chính cuối năm 2012.

 Chuẩn bị các điều kiện để sơ kết học kỳ I

Hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở cho học kỳ 2

 

BGH.

 

 

 Tổ văn Phòng.

                                                                                                                                                                   

   Nơi nhận:

     - Các bộ phận thuộc trường(t/h);

     - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Đỗ Hồng Lĩnh