Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11 năm 2016

Lịch công tác tháng 11 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Số: 08/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016

Trọng tâm công tác tháng 11/2016:

- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Hội giảng chào mừng ngày 20/11.

  - Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11.

  - Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11, gặp mặt CB - GV - NV nghỉ hưu.

Ngày

Nội dung

Bộ phận thực hiện

1

Tập huấn Thông tư số: 22/2016 - BGDĐT ( tại Vĩnh Khê)

BGH, GV cốt cán

3

Họp hội đồng sư phạm

Hiệu trưởng

5

Tổ chức tập huấn Thông tư số: 22/2016-BGD&ĐT toàn trường

Hiệu trưởng

8-9

Kiểm tra toàn diện 2 đ/c ( theo Quyết định)

Ban KT nội bộ

10 - 17

Tổ chức thao giảng chào mừng kỷ niệm Ngày NGVN 20/11

Ban KT nội bộ

14

Tổ chức tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT 

Phó hiệu trưởng

18

Thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11, chấm lớp sạch, lớp đẹp, tủ sách lớp học.

Phó hiệu trưởng

19

Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11

GHH- BCH CĐ

21

Tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2016

Phó hiệu trưởng

22-23

Kiểm tra toàn diện 2 đ/c ( theo Quyết định)

Ban KT nội bộ

29

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng

Ban KT nội bộ

30

Tổ chức ngày hội vệ sinh môi trường

Phó hiệu trưởng

1-30

- Tổ chức dạy học từ tuần 9 đến tuần 12

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS, nước sạch, AT VSTP, ATGT.

- Triển khai bài thể dục, bài múa giữa giờ, bài võ cổ truyền.

- Tổng vệ sinh trường lớp.

- GVCN

- Y tế- TPT

 

- TPT

- Toàn  trường

 

  Nơi nhận:

             - Các tổ chuyên môn ( t/h);

             - Lưu : VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Yến