Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 - 2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 - 2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

       Số: 11/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 05 tháng 11 năm 2014

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện an toàn giao thông.

- Tiêm phòng dịch sởi Ru bela, khám sức khỏe cho học sinh.

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

02/11

- Tổ chức Họp hội đồng sư phạm nhà trường

Hiệu trưởng

03/11

- Tổ chức phát động học sinh làm nghìn việc tốt để tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo VN 20/11.

- Tổ chức KT UDCNTT trong soạn giảng của GV.

BGH

 

CM, CNTT

04/11

- Tổ chức kiểm tra toàn diện 2 đ/c

CM

Y tế

06/11

- Tổ chức học tập mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại Tiểu học MKB.

GV khối 3 và BGH

13/11

- Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo VNEN, phương pháp "Bàn tay nặn bột", dự giờ  PPBTNB môn Khoa học lớp 4

đ/c Biển,CM , GV

15/11

- Tổ chức thi làm đồ dùng các tổ chuyên môn, kể chuyện, văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11

CM

16/11

 

Công đoàn

17/11

- Tổ chức sinh hoạt mẫu tại các lớp chủ điểm "Tri ân các thầy cô giáo"

CM, GV

18/11

- Kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo VN; tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2014 – 2015.

UBNDH

20/11

- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11

- Tổ chức tri ân các thầy cô giáo đã cống hiến cho nhà trường

BGH,

Công đoàn

21-30/11

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình và bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng trong các môn học.

CM, GV

 

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn;

 - Trang TTĐTcủa trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến