Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                 

Số: 11/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 5  tháng 11 năm 2012

 THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11– 2012

 Nhiệm vụ trọng tâm:

 *  Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

- Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương các Nhà giáo tiêu biểu 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013. Tổ chức thi văn nghệ, múa hát tập thể sân trường.

-  Rà sát lại việc thực hiện triển khai 5 đề tài trong năm học 2012 – 2013; tình hình thực hiện quy chế công khai hóa tại cơ sở trường học.

Lịch cụ thể :

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/11

Dự Hội nghị tập huấn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Chuyên môn MN, Chuyên môn Phổ thông

01 – 03/11

Rà sát lại tình hình thu chi đầu năm và tình hình triển khai 5 đề tài trọng tâm của năm học 2012-2013.

Thanh tra nhà trường, tổ văn phòng , kế hoạch

02 – 13/11

 

Dự giờ đánh giá kết quả cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường  năm học 2012-2013.

Chuyên môn

07 – 08/11

Dự Truyền hình trực tiếp một số giờ dạy mẫu cấp Tiểu học,

Giáo viên các tổ và CBQLí .

10/11

Họp giao ban Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu luật ATGT tại cụm 1.

Hiệu trưởng

 

Học sinh + Các giáo viên được phân công nhiệm vụ.

14/11

Tổ chức cuộc thi múa hát tập thể và văn nghệ cấp trường.

Đoàn đội và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

16/11

Họp ban thi đua bình xét lựa chọn các nhà giáo xuất sắc trong cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

ban thi đua KT nhà trường

17-11

Dự lế kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáoViệt Nam .do xã An Sinh tổ chức .

Công đoàn Ngành,

Lãnh đạo Phòng GD

18-19

Kiểm tra lại các nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

BGH + BCHCĐ+ BTC

20/11

 Kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trao tặng   Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011; tuyên dương các Nhà giáo tiêu biểu 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”tại trường .

BGH+ BCH CĐ + BCH ĐTN CSHCM.

21- 30/11

Tổ chức thanh tra toàn diện các giáo viên giỏi cấp huyện và các giáo viên trong diện tập sự của nhà trường.

BGH+ BTT + Các tổ chuyên môn.

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đỗ Hồng Lĩnh