Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10

Lịch công tác tháng 10


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINHA

 

Số: 10/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 3 tháng 10 năm 2013

  

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

                - Hưởng ứng thực hiện tháng An toàn giao thông.

                - Kiện toàn công tác tổ chức, phân công công tác cho giáo viên.

                - Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

                - Tổ chức chia tay PHT về nghỉ chế độ.

 

                - Tổ chức chuyên cấp trường.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

01 – 31/10

Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu

GV

02/10

Hội nghị trù bị CB, VC lao động

BGH + CĐ

05/10

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động

Họp hội đồng nhà trường

BGH

06/10

Tổng vệ sinh toàn trường

Hiệu trưởng

9/10

Kết hợp với các trường trong xã An Sinh  tặng quà ủng hộ người nghèo tại địa phương

BGH

15/10

Tổ chức Đại hội Liên đội

TPT

12/10

Sáng: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Tổ chức chia tay đ/c Phạm Thị Thạo – PHT về nghỉ hưu.

PHT

Công đoàn

16/10

Duyệt chương trình PCGD

PHT

18/10

Tổ chức chuyên đề cấp trường

Hiệu trưởng

19/10

Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 20/10

Cđoàn + BGH

24/10

Tổ chức kiểm tra hai môn Toán, Tiếng Việt giữa kỳ I.

Chuyên môn

 

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hoàng Yến