Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINHA

 

Số: 10/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 3  tháng 10  năm 2012

 

 THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 10/2012

 

- Tổ chức đại hội Cán bộ - Viên chức – Lao động

- Thực hiện trương trình tuần 7 từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 10.

 - Tổ chức tọa đàm ngày 20/10.

 - Hoàn chỉnh các biểu báo cáo phổ cập trong tháng 10.

 - Tiếp tục tổ chức cho học  sinh tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet.

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1/10

Tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ

CB_GV_NV

5/10

Dự đại hội công đoàn ngành

Đ/c Đ.Lĩnh và đ/c Hoàn, Liên

15/10

Tổ chức đại hội liên đội

Đ/C Hoàn, Trang 

7- 20/10

Kiểm tra toàn diện hồ sơ giáo viên của nhà trường

GV chưa được kiểm tra - BGH

8-31/10

Dự giở từ 12-15 tiết

GV chưa được dự giờ - BGH

20/10

Tổ Chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

Công đoàn kết  hợp  với Ban Giám hiệu

25.-26/10

Tổ chức tìm hiểu luật an toàn giao thông cho học sinh cả trường qua hình thức thi rung chuông vàng

Chọn đội đi tham gia vòng cụm.

Tổng phụ trách đội và các tổ chuyên môn chuẩn bị nội dung thi.

Học sinh toàn trường tham gia thi theo khối.

25/10-30/10

Tổ chức ôn tập giữa kỳ hai môn toán tiếng Việt cho học sinh để chuẩn bị thi giữa kỳ 1.

Các tổ chuyên môn

 

27/10

Đón đoàn kiểm tra nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục.

Ban giám hiệu

28-31/10

Tổ chức cho học sinh thi giữa kỳ hai môn văm và toán giữa kỳ.

Tổ chức chấm và báo cáo điểm.

Chuyên môn

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đỗ Hồng Lĩnh