Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 04 năm 2014

Lịch công tác tháng 04 năm 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

Số: 04/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 01 tháng 04năm 2014

  

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2014

 

*Trọng tâm tháng 4 năm 2013. 

     - Thực hiện trương trình từ tuần 30 đến tuần 33

     - Tổ chức cho GV và HS tham dự các cuộc thi:Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện. 

     - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày 30/4.

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1-2/4

Tổng hợp, gửi bài dự thi" Tìm hiểu 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính"

TPT, GVCN, HS

3

Tham dự tập huấn vệ sinh cá nhân, nước sạch vệ sinh môi trường.

Phương Huyền, Thu Trang

4

Kiểm tra đội tuyển thi Viết chữ và trình bày bày đẹp.

BGH, GV, HS

4

Họp Hội đồng sư phạm

CB-GV-NV

10-18

Kiểm tra toàn diện 4 đồng chí: đ/c Nhan, N. đ/c Vũ Liên, đ/c Vân Anh, đ/c Dương.

Ban KT nội bộ

12

Tham dự tập huấn sử dụng phần mềm lớp học thông minh.

BGH, CNTT

24

Tham dự thi Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện.

BGH, HS dự thi

29

Rung chuông vàng “ Em yêu lịch sử quê em ”  

CM, TPT, HS, GV toàn trường

- 30

- Kiểm tra nền nếp lớp

- Viết tin bài

- Kết nạp đội viên mới

- Ôn tập cho HS thi Viết chữ và trình bày bài đẹp, bóng đá tham gia thi cấp huyện.

- BGH- TPT- Tổ trưởng

- Ban biên tập

- Đội TN

- GV-HS ôn đội tuyển

 

 

 

Nơi nhận:

                              HIỆU TRƯỞNG

           - Các bộ phận thuộc trường;

           - Lưu: VT.

                              (Đã ký)

                                 Hoàng Yến