Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: AN SINH A
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT
HỌ VÀ TÊN
 
NĂM SINH
NĂM VÀO NGÀNH
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
SỐ ĐIỆN THOẠI
1
Đỗ Hồng
Lĩnh
18/05/1958
1975
Hiệu trưởng
CĐ SPTH
0988654776
2
Phạm Thị
Thạo
27/09/1958
1979
Phó hiệu trưởng
CĐ SPTH
0975194022
3
Hoàng
Yến
31/07/1977
1997
Phó hiệu trưởng
CĐ SPTH
0979927699
4
Nguyễn Thị
Thậm
15/08/1958
1981
Giáo viên
CĐ SPTH
01687928711
5
Nguyễn Thuý
Hoàn
13/06/1980
2002
Giáo viên
CĐ SPTH
0974099328
6
Nguyễn Thị
Hạnh
03/01/1957
1997
Giáo viên
TC SPTH
01656960083
7
Phạm Thăng
Long
25/9/1984
2007
Giáo viên
CĐ SPMT
01665880231
8
Nguyễn Viết
Tuấn
26/01/1975
1992
Giáo viên
CĐ SPTH
01686381520
9
Phạm Thị
Ngoan
25/8/1958
1984
Giáo viên
CĐ SPTH
03202473616
10
Đào Thị
Tình
20/08/1971
1996
Giáo viên
CĐ SPTH
01687147399
11
Nguyễn Thị
Nhan
18/07/1960
1997
Giáo viên
CĐ SPTH
01672400235
12
Vũ Thị
Liên
15/06/1961
1981
Giáo viên
TC SPTH
01684796417
13
Mạc Thị
Dạo
20/11/1957
1978
Giáo viên
TC SPTH
0336522898
14
Lê Thị Thu
Trang
16/10/1988
2007
Giáo viên
CĐSPMT
0978653525
15
Vũ Quốc
Long
19/10/1988
2009
Giáo viên
CĐ SPTH
01684437030
16
Nguyễn Thị
Tần
06/06/1988
2011
Giáo viên
CĐ SPTH
01692113156
17
Dương Thị
Thơm
07/03/1958
1978
Giáo viên
TC SPTH
01696281779
18
Trần Thị
Biển
18/8/1988
2009
Giáo viên
CĐ SPTH
0973098155
19
Phạm Thị
Thuỷ
02/09/1987
2011
Giáo viên
CĐ SPTH
0974206587
20
Nguyễn Thị Nga26/06/19852012Giáo viênCĐ SPTH0973922555
21
Trịnh Thị Lan
Anh
05/01/1985
2011
Giáo viên
CĐ SPTH
01689152898
22
Trần Thị
Oanh
08/10/1976
2011
Giáo viên
CĐ SPTH
0987246856
23
Ứng Thị
Huyền
01/07/1988
2012
Giáo viên
CĐ SPTH
01653298472
24
Nguyễn Thị
Anh
09/08/1985
2011
Giáo viên
CĐ SPTH
0973967428
25
Nguyễn Thị
Ngoan
28/8/1987
2012
Giáo viên
CĐ SPTH
01658626567
26
Phạm Bích
Liên
09/08/1988
2012
Giáo viên
CĐ SPTH
0988307480
27
Nguyễn Thị Vân
Anh
18/02/1987
GVHĐ
Giáo viên
CĐ SPTH
0977647292
28
Nguyễn Thị
Thuyết
19/02/1988
2011
Giáo viên
CĐ SPTH
0972850768
29
Nguyễn Thị Thuỳ
Dương
27/02/1988
2012
Giáo viên
CĐ SPTH
01639834555
30
Phạm Thị Mỹ
Hạnh
1989
2012
Giáo viên
CĐ SPTH
01657886090
31
Dương Thị
Điệp
12/10/1989
2012
Y tế
Trung cấp Y
0987147587
32
Nguyễn Phương
Huyền
16/8/1979
2002
Kế toán
ĐHKT
0944435638
33
Lê Thị
Hương
21/10/1984
2009
Hành chính
CĐTin học
0902043202
34
Bùi Thị
Yến
06/01/1989
2012
Giáo viên
CĐ SPTH
0989062717
35
Bùi Thị
06/11/1987
2010
Thư viện
CĐThư viện
0978351482
        
        
        
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đỗ Hồng Lĩnh