Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM 2013-2014

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM 2013-2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: AN SINH A
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


THÔNG BÁO
   

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

năm học 2013 - 2014

 

 

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú
Tuyển dụng trước  NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH TCCN Dưới TCCN
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 42 26 16     2 34 4 0  
I Giáo viên 35 23 12     4 30 1    
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                    
1 Mĩ thuật 2 2         2      
2 Thể dục 2 1 1     1 1      
3 Âm nhạc 1 1         1      
4 Tiếng Anh 2 1 1       2      
5 Tin học 1   1       1      
II Cán bộ quản lý 1 1       1        
1 Hiệu trưởng                    
2 Phó hiệu trưởng 1 1       1        
III Nhân viên 3 2 1     1 2      
1 Nhân viên văn thư 1   1       1      
2 Nhân viên kế toán 1 1       1        
3 Thủ quĩ                    
4 Nhân viên y tế                    
5 Nhân viên thư viện, thiết bị 1 1         1      
6 Nhân viên khác 3   3              
  ...                    

 

                                                         Đông Triều, ngày 7 tháng 10 năm 2013

        P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

       Hoàng Yến