Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CÔNG KHAI

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn CM đào tạo Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017 Kiêm nhiệm Số tiết Ghi chú
ĐH TC
1 Hoàng Yến 31/07/1977 x     SPTH Quản lý các mặt hoạt động GD của nhà trường      
2 Nguyễn Thúy Hoàn 13/06/1980   x   SPTH Phụ trách CM khối 1+2+3      
3 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/1987 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1A TTCM 23  
4 Nguyễn Thị Nga 26/06/1985 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1B   23  
5 Nguyễn Thị Hoa 24/12/1989 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1C   23  
6 Phạm T. B. Liên 08/09/1988   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 1D   23  
7 Đào Thu Thảo 23/01/1990   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 2A   23  
8 Đào Thanh Nguyệt 20/03/1991   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 2B   23  
9 Phan Thị Quyên 15/08/1990   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 2C   23  
10 Phạm Thị Hoàn 18/11/1990   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 3A   22  
11 Đào Thị Tình 20/08/1971   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 3B TTCM 23  
12 Nguyễn Thị Tâm 08/09/1989   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 3C   19  
13 Phan Thị Phương 18/04/1989 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 4A   23  
14 Đào T.Thanh Mai 29/05/1990   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 4B   23  
15 Nguyễn Văn Nam 10/03/1989 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 4C   23  
16 Trịnh T. Lan Anh 01/05/1985   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 5A   23  
17 Nguyễn Thị Anh 08/09/1985 x     SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 5B CTCĐ 23  
18 Ứng Thị Huyền 01/10/1987   x   SPTH Dạy, chủ nhiệm lớp 5C TTCM 23  
19 Lê Thị Thu Trang 22/10/1984 x     Mĩ thuật Dạy Mĩ thuật + TTHTCĐ   23  
20 Trần Thị Biển 18/08/1988 x     SPTH Dạy văn hóa   Nghỉ TS  
21 Bùi Thị Yến 06/01/1989   x   SPTH Dạy văn hóa   Nghỉ TS  
22 Nguyễn Viết Tuấn 22/09/1971   x   SPTH Dạy Thể dục + Văn hóa   23  
23 Cao Mạnh Tường 15/04/1985 x     SPTH Thể dục   23  
24 Phạm Thăng Long 25/09/1984   x   Mĩ thuật Dạy Mĩ thuật   23  
25 Vũ Quốc Long 19/10/1988 x     SPTH Dạy văn hóa   23  
26 Nguyễn Thị Hưng 20/07/1986   x   Âm nhạc TPT + Âm nhạc   8  
27 Trần Thị Oanh 10/08/1976   x   NN Dạy Tiếng Anh   26  
28 Nguyễn Thị Thanh Giang 05/10/1992   x   NN Dạy Tiếng Anh   24  
29 Trần Thị Bình 23/01/1992   x   Tin học Dạy Tin học   16  
30 Bùi Thị Quyết  02/05/1968     x Kế toán Kế toán TTVP    
31 Bùi Thị Lý 11/06/1987   x   Thư viện Thư viện CTĐ    
32 Lê Thị Hương 21/10/1984   x   Tin học Hành chính CNTT    

 

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                                                         Hoàng Yến