Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CÔNG KHAI

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Họ và tên

 Năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công

chuyên môn

Kiêm

nhiệm

Tiết

ĐH

TC

1

Hoàng Yến

31/07/1977

x

 

 

SPTH

Quản lý các mặt hoạt động GD của nhà trường, chuyên môn khối 5.

 

2

Nguyễn Thuý Hoàn

13/06/1980

 

x

 

SPTH

Phụ trách CM  khối 1-2, 3-4, hoạt động ngoài giờ, PCGD, LĐVS.

   

 4

3

Vũ Thị Liên

15/06/1961

 

 

x

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 2C

CTCĐ

20

4

Nguyễn Viết Tuấn

22/09/1971

 

x

 

SPTH

Dạy TD,TC, KH lớp 4,5

 

23

5

Đào Thị Tình

20/08/1971

 

x

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 3A

 

20

6

Phạm Thăng Long

25/09/1984

 

x

 

M.Thuật

Dạy các lớp 1,2,3,4,5

 

23

7

Lê T.Thu Trang

22/10/1984

 

x

 

M.Thuật

Dạy lớp 2

TPT+thư ký HĐ

7

8

Vũ Quốc Long

19/10/1988

  X

 

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 2A

 

20

9

Trần Thị Biển

18/08/1988

x

 

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 4B

TTCM

20

10

Lê Thị Hương

21/10/1984

 

x

 

Tin học

Hành chính+thủ quỹ

CNTT

 

11

Trịnh Thị Lan Anh

01/05/1985

 

x

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 5C

 

20

12

Nguyễn Thị Anh

08/09/1985

   x

 

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 5A

TTCM

20

13

Trần Thị Oanh

10/08/1976

 

x

 

NN

Dạy lớp 3,4,5

 

23

14

 Bùi Thị Quyết

16/08/1979

 

 

 x

Kế toán

Chứng từ thu – chi trong, ngoài NS+Y tế

Y tế

 

15

Bùi Thị Lý

11/06/1987

 

x

 

T.Viện

Quản lý thư viện – TBĐD

CTD+HC

 

16

Phạm.T Bích Liên

08/09/1988

 

x

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 1C

 

20

17

Bùi Thị Yến

06/01/1989

 

x

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 3D

 

20

18

Nguyễn Văn Nam

10/03/1989

x

 

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 4C

 

20

19

Nguyễn.T.T Dương

27/02/1988

   x

 

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 1A

TTCMôn

20

20

Nguyễn Thị Nga

26/06/1985

   x

 

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 1B

 

20

21

Nguyễn.TVân Anh

18/02/1987

  x

 

 

SPTH

Nghỉ thai sản

 

0

22

Ứng Thị Huyền

6/10/1905

 

x

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 5B

 

20

23

Cao Mạnh Tường

15/04/1985

x

 

 

T.Dục

Dạy TD lớp 1,2,3,4

 

23

24

Phan Thị Quyên

15/08/1990

 

x

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 3B

 

20

25

Đào Thị Thu Thảo

23/01/1990

 

x

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 2B

 

20

26

Nguyễn Thị Hoa

24/12/1989

x

 

 

SPTH

Dạy,chủ nhiệm lớp 3C

 

20

27

Phan Thị Phương

18/04/1989

x

 

 

SPTH

Dạy, chủ nhiệm lớp 4A

 

20

28

Nguyễn Thị Hưng

20/07/1986

 

x

 

Nhạc

Dạy lớp 1,2,3,4,5

 

16

29

Phạm Thị Hoàn

18/11/1990

   x

 

 

SPTH

Dạy buổi 2 lớp 3

 

23

30

 Nguyễn Thị Tâm

08/09/1989

 

x

 

SPTH

Dạy buổi 2 lớp 2

 

23

31

Đặng Ngọc Huyền

26/02/1991

 

X

 

Tin học

Dạy các lớp 2,3,4,5

 

18

32

 Nguyễn Thanh Giang

05/10/1992

 

x

 

Tiếng Anh

Dạy lớp 1,2,3

 

23

 

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                                      Hoàng Yến