Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng đầu năm 2014 - 2015

Công khai chất lượng đầu năm 2014 - 2015


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015

 

 Chất lượng khảo sát đầu năm (2 môn Tiếng Việt và Toán).

  Từ khối 2 đến khối 5: TS 284 em.

MÔN TIẾNG VIỆT TOÁN
XL Giỏi Khá T.Bình Yếu Giỏi Khá T.Bình Yếu
KHỐI LỚP Số TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %
HS
 2 65 17 26,2 30 46,2 15 23,1 3 4,5 21 32,3 26 40 15 21,1 3 4,6
3 69 15 21,7 30 43,5 18 26,1 6 8,7 18 26,1 26 37,7 22 31,8 3 5,4
 4 81 20 24,8 36 44,4 18 22,2 7 8,6 30 37,1 23 28,4 24 29,6 4 4,9
 5 69 18 26,2 31 44,9 15 21,7 5 7,2 15 21,3 20 29 28 41 6 8,7
CỘNG 284 70 25 127 44,7 66 23,2 21 7,1 84 29,6 95 33,5 89 31,3 16 5,6