Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2014 – 2015

  1. Tiền nước uống:

          -  8.000đ /HS x 9 tháng = 72.000đ / hs.

  2. Quỹ lớp:

          - Tùy theo điều kiện ủng hộ.

  3.  Tiền lệ phí Tin học lớp 2,3,4,5:

          - 3.000đ /tiết  x  8 tiết / tháng = 24.000đ/ tháng.

         

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);  

- Lưu: VP.

                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                       (Đã ký)

 

                                                   Hoàng Yến